Policies

Whistleblower Policy

Inledning
På Viagruppen värdesätter vi integritet, öppenhet och rättvisa. Denna policy har skapats för att uppmuntra och stödja anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter utan att riskera repressalier.

1. Syfte
Denna policy syftar till att erbjuda en säker och konfidentiell kanal för att rapportera oegentligheter, missförhållanden eller potentiella brott inom organisationen.

2. Skydd av Whistleblowers
Vi garanterar att alla som rapporterar en oegentlighet i god tro kommer att skyddas från repressalier, trakasserier eller yrkesmässiga nackdelar. Denna skyddsgaranti gäller även om anmälan visar sig vara felaktig.

3. Konfidentialitet
All information som ges av en whistleblower kommer att hanteras konfidentiellt. Identiteten för den som rapporterar kommer inte att avslöjas utan deras medgivande, om det inte är absolut nödvändigt enligt lag.

4. Hur man Rapporterar
Anmälningar kan göras via [specificera kanalen, t.ex. ett särskilt e-postformulär, telefonnummer, etc.]. Anmälare uppmuntras att lämna så mycket detaljerad information som möjligt för att underlätta en noggrann granskning.

5. Granskning
Alla rapporterade ärenden kommer att granskas snabbt och opartiskt. Om det finns tillräcklig grund för en mer detaljerad utredning, kommer detta att genomföras i linje med företagets interna riktlinjer.

6. Feedback till Whistleblower
I den mån det är möjligt och lagligt kommer den som rapporterar att hållas informerad om resultatet av sin rapportering.

7. Utbildning och Medvetenhet
Alla anställda kommer att informeras om denna policy och uppmuntras att använda den vid behov. Periodiska utbildningar kommer att hållas för att säkerställa att alla medarbetare förstår sina rättigheter och skyldigheter.

Slutsats
På Viagruppen strävar vi efter att upprätthålla högsta möjliga standarder av etik och integritet. Vi uppskattar och stödjer de individer som hjälper oss att upptäcka och åtgärda oegentligheter, och vi är fast beslutna att skydda dem.