Policies

Uppföljningspolicy

Inledning
På Viagruppen är vi fast beslutna att inte bara sätta mål och fatta beslut, utan också se till att dessa mål uppnås och att besluten genomförs på ett framgångsrikt sätt. Denna policy beskriver vårt åtagande att systematiskt följa upp våra insatser.

1. Syfte
Denna policy syftar till att säkerställa att alla åtaganden, beslut och aktiviteter inom [Ditt företagsnamn] granskas regelbundet för att uppnå de avsedda resultaten.

2. Regelbunden Uppföljning
a. Frekvens: Uppföljning sker på en förutbestämd tidsram beroende på aktiviteten eller beslutet i fråga, exempelvis veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.
b. Metoder: Användning av möten, rapporter och prestationsindikatorer för att bedöma framstegen.

3. Ansvar
a. Individuellt Ansvar: Varje medarbetare är ansvarig för att följa upp sina egna åtaganden och rapportera framstegen till sin närmaste chef.
b. Teamansvar: Teamledare eller projektledare är ansvariga för att följa upp teamets eller projektets framsteg.

4. Dokumentation
Alla uppföljningar ska dokumenteras skriftligen, och denna dokumentation ska lagras på ett säkert och lättåtkomligt sätt.

5. Åtgärder vid Avvikelser
Om en uppföljning visar att ett mål inte uppnås eller att ett beslut inte implementeras på avsett sätt, ska snabba åtgärder vidtas för att korrigera situationen.

6. Feedback och Lärande
Uppföljning handlar inte bara om kontroll, utan också om lärande. Feedback från uppföljningsprocessen bör användas för att förbättra framtida insatser och beslutsfattande.

Slutsats
Uppföljning är en central del av vår företagskultur på Viagruppen. Genom att regelbundet och systematiskt granska våra insatser säkerställer vi att vi ständigt rör oss mot våra övergripande mål.