Policies

Skattpolicy

Inledning
Viagruppen erkänner vikten av att betala rätt skatt i rätt tid och strävar efter att uppfylla alla skattskyldigheter som åvilar oss. Vår skattpolicy reflekterar vårt engagemang för transparens, integritet och samhällsansvar.

1. Överensstämmelse med Lagar och Regelverk
Vi förbinder oss att följa alla tillämpliga skattelagar, regler och föreskrifter i de länder där vi verkar. Detta inkluderar att inkomstdeklarera korrekt, rapportera skatteuppgifter i tid och betala de skatter som krävs av oss.

2. Transparent Rapportering
Vi strävar efter att vara transparenta i vår skatterapportering och att ge alla intressenter, inklusive allmänheten, möjlighet att förstå vår skatteposition.

3. Ansvarsfull Skatteplanering
Medan vi ser över möjligheterna att minimera vår skattebörda, gör vi det inom ramen för lagar och regelverk. Vi undviker aggressiv skatteplanering eller skatteupplägg som inte speglar verklig affärsverksamhet.

4. Relationer med Skattemyndigheter
Vi strävar efter att bygga och upprätthålla en konstruktiv och öppen relation med skattemyndigheterna. Vi samarbetar proaktivt och svarar snabbt på förfrågningar eller undersökningar.

5. Intern Styrning och Kontroll
Vi har implementerat interna kontroller och förfaranden för att säkerställa att vi efterlever vår skattpolicy och alla relevanta skattekrav.

6. Uppdatering och Översyn
Vi kommer att regelbundet granska och uppdatera denna skattpolicy för att säkerställa att den förblir relevant och i linje med våra affärsprinciper och värderingar.

Slutsats
Vår skattpolicy reflekterar Viagruppen’s engagemang för att agera ansvarsfullt och transparent. Vi ser det som vår plikt att bidra till de samhällen där vi verkar genom att betala vår rättvisa andel av skatterna.