Policies

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar

Inledning
På Viagruppen strävar vi efter att säkerställa att våra ledande befattningshavare belönas på ett sätt som speglar deras ansvar, kompetens, och bidrag till företagets framgång.

1. Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att fastställa principer och ramar för hur ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare på Viagruppen ska fastställas och utformas.

2. Fast Lön
a. Baserad på Marknaden: Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och baserad på de marknadsmässiga villkoren i den region där befattningshavaren är verksam.
b. Översyn: Den fasta lönen ses över årligen.

3. Rörlig Ersättning
a. Incentivprogram: Rörlig ersättning kan erbjudas genom olika incentivprogram, såsom bonusprogram, aktiebaserade ersättningsprogram etc.
b. Måluppfyllnad: Den rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllnad av förutbestämda och mätbara kriterier.
c. Maximalt Belopp: Den rörliga ersättningen ska vara begränsad till ett maximalt belopp.

4. Pension och Försäkring
a. Typ av Plan: Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och kan vara avgifts- eller förmånsbestämda.
b. Försäkringsskydd: Ledande befattningshavare ska erbjudas försäkringsskydd i enlighet med företagets policy och marknadsnormer.

5. Övriga Förmåner
a. Typer: Kan inkludera tjänstebil, hälsoförmåner, personalrabatter etc.
b. Mervärde: Förmånernas värde ska vara i linje med marknadsstandarden och bidra till att skapa ett totalt konkurrenskraftigt ersättningspaket.

6. Uppsägning och Avgångsvederlag
a. Uppsägningstider: Dessa ska vara marknadsmässiga och inte överstiga normerna inom branschen.
b. Avgångsvederlag: Vid eventuell uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå, dock bör detta inte överstiga ett förutbestämt belopp eller tidsperiod.

Slutsats
Dessa riktlinjer säkerställer att ersättning till ledande befattningshavare på Viagruppen är rättvis, konkurrenskraftig och i linje med företagets långsiktiga intressen. Riktlinjerna bör ses över regelbundet för att säkerställa att de förblir relevanta och aktuella.