Policies

Policy för Riskbedömning och Kontrollaktiviteter

Inledning
På Viagruppen förstår vi vikten av att identifiera, bedöma och hantera risker för att uppnå våra affärsmål och skydda våra intressenter. Denna policy beskriver vår metodik för riskbedömning samt de kontrollaktiviteter vi sätter in för att hantera identifierade risker.

1. Syfte
Syftet med denna policy är att definiera och vägleda organisationen i processen för att systematiskt identifiera, utvärdera, hantera och övervaka risker.

2. Riskbedömning
a. Identifiering: Vi strävar efter att proaktivt identifiera risker som kan påverka vår förmåga att uppfylla våra mål.
b. Utvärdering: Efter identifiering bedöms riskerna baserat på sannolikhet och påverkan.
c. Prioritering: Risker rankas för att fokusera på de mest kritiska först.

3. Kontrollaktiviteter
a. Utformning: Kontrollaktiviteter utformas för att direkt adressera och minska identifierade risker.
b. Implementering: Aktiviteterna införs i våra dagliga processer och rutiner.
c. Övervakning: De införda kontrollerna övervakas regelbundet för effektivitet.

4. Ansvarsfördelning
Alla avdelningar och team inom [Ditt företagsnamn] har ett ansvar att delta i riskbedömningsprocessen och säkerställa att lämpliga kontroller finns på plats. Ledningen bär dock det övergripande ansvaret för att säkerställa att denna policy följs.

5. Utbildning och Medvetenhet
All personal kommer att genomgå utbildning i riskbedömning och de tillhörande kontrollaktiviteterna. Regelbunden uppdatering och påminnelse om denna policy kommer att ske för att säkerställa dess effektivitet.

6. Policyöversyn
Denna policy kommer att ses över årligen för att säkerställa att den fortsätter vara relevant och effektiv. Eventuella förändringar kommer att kommuniceras internt.

Slutsats
Genom att systematiskt bedöma och hantera risker säkerställer Viagruppen att vi kan bemöta utmaningar på ett proaktivt sätt, medan vi fortsätter att leverera värde till våra intressenter.