Policies

Policy för Politisk Neutralitet

Inledning:
Viagruppen värdesätter sin integritet och oberoende som en affärsaktör. Som sådan, medan vi respekterar och erkänner vikten av politiska processer och det demokratiska systemet, har vi valt att klart definiera vår ställning när det gäller politiskt engagemang.

1. Avsaknad av Politiskt Engagemang:
Vi deltar inte i, stöder eller sponsrar några politiska partier, kandidater eller kampanjer. Varken företagets resurser eller namn ska användas i något politiskt syfte.

2. Affärsbeslut baserade på Merit:
Alla affärsbeslut, inklusive upphandling, rekrytering och partnerskap, baseras strikt på affärsmässiga meriter och inte på politiska överväganden eller påtryckningar.

3. Anställdas Rättigheter:
Medan vi som organisation är politiskt neutrala, respekterar vi varje anställds rätt till sina personliga politiska åsikter och aktiviteter utanför arbetstid, så länge dessa inte representerar eller associeras med Viagruppen.

4. Kommunikation och Representation:
Inga anställda eller representanter för Viagruppen får göra offentliga uttalanden eller representera företaget i politiska sammanhang utan förutgående skriftligt godkännande från företagsledningen.

5. Neutralitet i Samhällsengagemang:
Vid samhällsengagemang eller samarbete med ideella organisationer ser vi till att dessa aktiviteter är fria från politisk inblandning och i linje med vårt engagemang för politisk neutralitet.

Slutsats:
Vår ställning som politiskt neutrala säkerställer att vi kan fokusera på vårt primära mål – att leverera värde till våra kunder, partners och anställda. Vi förbinder oss att upprätthålla denna policy för att bevara vår integritet, oberoende och det förtroende som våra intressenter har för oss.