Policies

Media & Kommunikationspolicy

Inledning
På Viagruppen värdesätter vi öppenhet och ärlighet i all vår kommunikation. Vi välkomnar dialog med media och strävar efter att alltid vara transparenta och informativa i våra svar.

Hantering av Kritik

  1. Öppenhet inför Kritik: Vi är inte rädda för kritik. Tvärtom ser vi den som en möjlighet att lära och förbättra oss. Alla synpunkter, både positiva och negativa, är värdefulla för oss.
  2. Allvarlig Utvärdering: Medan vi uppmuntrar öppen dialog, tar vi kritik särskilt allvarligt när den är välgrundad och konstruktiv. Vi förbinder oss att noggrant utvärdera sådan kritik och vidta lämpliga åtgärder när det behövs.
  3. Snabba och Konsekventa Svar: Om det framkommer kritik i media, kommer vi att svara snabbt och konsekvent, baserat på fakta och våra kärnvärden.

Kommunikationsriktlinjer

  1. Förberedda Talespersoner: Endast utsedda talespersoner får uttala sig offentligt om företaget och dess verksamhet. De kommer att ha relevant träning och information för att korrekt representera företaget i media.
  2. Faktabaserad Kommunikation: Vi förbinder oss att alltid basera vår kommunikation på verifierbara fakta och att undvika spekulationer.
  3. Respektfull Interaktion: Vi strävar efter att alltid interagera med media på ett respektfullt och professionellt sätt, oavsett ämne eller ton i rapporteringen.

Slutsats
På Viagruppen tror vi på kraften i öppen och ärlig kommunikation. Genom att engagera oss konstruktivt med media och allmänheten, hoppas vi bygga starka relationer baserade på ömsesidig respekt och förståelse.

Kommunikation

På Viagruppen erkänner vi vikten av effektiv och transparent kommunikation samt ansvarsfull informationshantering. Denna policy beskriver hur vi hanterar, kommunicerar och delar information inom vår organisation och med våra intressenter.

1. Syfte
Denna policy syftar till att säkerställa att all information och kommunikation sker på ett konsekvent, klart, korrekt och tidseffektivt sätt.

2. Informationshantering
a. Lagring: All företagsinformation lagras säkert och i enlighet med gällande dataskyddslagar.
b. Åtkomst: Endast auktoriserad personal har åtkomst till känslig information.
c. Uppdateringar: All information hålls aktuell och granskas regelbundet.

3. Intern Kommunikation
a. Frekvens: Regelbunden kommunikation sker mellan avdelningar och team för att säkerställa konsekvens och sammanhållning.
b. Verktyg: Digitala kommunikationsplattformar och interna möten används för att främja en öppen dialog.

4. Extern Kommunikation
a. Transparens: Vi strävar efter att vara öppna och transparenta i vår kommunikation med externa intressenter.
b. Konsistens: All extern kommunikation skall reflektera företagets värderingar, mål och riktlinjer.
c. Respons: Vi tar ansvar för att snabbt och adekvat svara på förfrågningar eller feedback från våra intressenter.

5. Kris-kommunikation
a. Förberedelse: En krisplan finns på plats och personalen är utbildad i hur man hanterar kriser och oväntade händelser.
b. Klart Budskap: Vid en kris är det viktigt att kommunicera ett tydligt, korrekt och konsekvent budskap till alla berörda parter.

6. Utbildning och Medvetenhet
All personal kommer att genomgå utbildning i denna policy och relevanta kommunikationsverktyg.

Slutsats
Genom att följa denna policy säkerställer Viagruppen att vår kommunikation och informationshantering är effektiv, konsekvent och transparent, vilket i sin tur stärker vårt varumärke och förtroende bland intressenter.