Policies

Klimatpolicy

Vårt Djupgående Engagemang för Klimatet

Hos Viagruppen är vi fullt medvetna om att vår planet står inför omfattande klimatutmaningar, och dessa utmaningar kräver mer än bara ytliga åtgärder. Vi erkänner vår roll och vårt ansvar i detta globala sammanhang och förstår vikten av att vara en del av lösningen.

Vi strävar efter att aktivt inkludera klimatfrågan i varje aspekt av vår verksamhet, oavsett om det handlar om att minimera vår egen koldioxidpåverkan eller att stödja klimatsmarta initiativ inom våra affärsområden. Vi är stolta över att prioritera långsiktiga, hållbara lösningar framför kortsiktiga vinster.

För oss innebär politisk korrekthet att förstå och respektera mångfalden i de samhällen vi verkar inom. Vi strävar efter att vår klimatpolicy ska reflektera detta, genom att inkludera röster från olika kulturer, etniciteter och bakgrunder i vår beslutsprocess. Detta innebär att vi ständigt söker input och feedback från en bred skara intressenter, inklusive våra anställda, kunder och samarbetspartners, för att säkerställa att våra klimatinitiativ är både rättvisa och effektiva.

Vidare inser vi att klimatförändringar påverkar vissa samhällsgrupper mer än andra, särskilt de mest sårbara och marginaliserade. Därför tar vi särskild hänsyn till dessa grupper när vi formulerar och genomför vår klimatstrategi, för att garantera att våra åtgärder bidrar till en mer jämlik och rättvis värld.

Vi ser fram emot en framtid där näringslivet, i samarbete med regeringar och civilsamhället, kan leda vägen mot en hållbar, inkluderande och klimatsäker framtid för alla.