Policies

Code of Conduct

Inledning
På Viagruppen strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö präglad av respekt, integritet och professionalism. Denna uppförandekod ger riktlinjer för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder, partners och alla andra vi interagerar med i vår verksamhet.

1. Respektfull Kommunikation
Vi behandlar alla med respekt, oavsett kön, ras, etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan personlig egenskap. Diskriminering, trakasserier eller mobbning kommer inte att tolereras.

2. Integritet och Ärlighet
Vi handlar ärligt och uppriktigt i alla våra affärsrelationer och undviker varje form av bedrägeri.

3. Konfidentiell Information
Vi skyddar konfidentiell och känslig information och delar den inte utanför organisationen utan lämpligt godkännande.

4. Arbetsmiljö
Vi är engagerade i att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.

5. Lagar och Regelverk
Vi följer alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i de länder där vi verkar.

6. Intressekonflikter
Vi undviker situationer där våra personliga intressen kan komma i konflikt med företagets intressen.

7. Hållbarhet och Miljö
Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön och att agera på ett hållbart sätt i alla delar av vår verksamhet.

8. Rapportering
Alla anställda uppmuntras att rapportera eventuella överträdelser av denna uppförandekod utan rädsla för repressalier.

Avslutning
Genom att följa denna uppförandekod visar vi vårt engagemang för etik och integritet i allt vi gör. Varje anställd förväntas följa denna kod och bidra till att upprätthålla Viagruppen’s rykte som en ansvarsfull och respektabel organisation.