Code of Conduct

InledningPå Viagruppen strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö präglad av respekt, integritet och professionalism. Denna uppförandekod ger riktlinjer för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder, partners och alla andra vi interagerar med i vår verksamhet. 1. Respektfull KommunikationVi behandlar alla med respekt, oavsett kön, ras, etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller […]

Klimatpolicy

Vårt Djupgående Engagemang för Klimatet Hos Viagruppen är vi fullt medvetna om att vår planet står inför omfattande klimatutmaningar, och dessa utmaningar kräver mer än bara ytliga åtgärder. Vi erkänner vår roll och vårt ansvar i detta globala sammanhang och förstår vikten av att vara en del av lösningen. Vi strävar efter att aktivt inkludera […]

Policy för jämställdhet och etnisk mångfald

Vårt Djupgående Engagemang för Jämställdhet och Etnisk Mångfald På Viagruppen inser vi att ett riktigt framgångsrikt och hållbart företag bygger på mångfald och inkludering. Vi tror fast på att alla individer, oavsett kön, etnisk tillhörighet eller bakgrund, har rätt till lika möjligheter och att bli behandlade med respekt och värdighet. Vi strävar aktivt efter att […]

Skattpolicy

InledningViagruppen erkänner vikten av att betala rätt skatt i rätt tid och strävar efter att uppfylla alla skattskyldigheter som åvilar oss. Vår skattpolicy reflekterar vårt engagemang för transparens, integritet och samhällsansvar. 1. Överensstämmelse med Lagar och RegelverkVi förbinder oss att följa alla tillämpliga skattelagar, regler och föreskrifter i de länder där vi verkar. Detta inkluderar […]

Whistleblower Policy

InledningPå Viagruppen värdesätter vi integritet, öppenhet och rättvisa. Denna policy har skapats för att uppmuntra och stödja anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter utan att riskera repressalier. 1. SyfteDenna policy syftar till att erbjuda en säker och konfidentiell kanal för att rapportera oegentligheter, missförhållanden eller potentiella brott inom organisationen. 2. Skydd av WhistleblowersVi […]

Policy för Riskbedömning och Kontrollaktiviteter

InledningPå Viagruppen förstår vi vikten av att identifiera, bedöma och hantera risker för att uppnå våra affärsmål och skydda våra intressenter. Denna policy beskriver vår metodik för riskbedömning samt de kontrollaktiviteter vi sätter in för att hantera identifierade risker. 1. SyfteSyftet med denna policy är att definiera och vägleda organisationen i processen för att systematiskt […]

Uppföljningspolicy

InledningPå Viagruppen är vi fast beslutna att inte bara sätta mål och fatta beslut, utan också se till att dessa mål uppnås och att besluten genomförs på ett framgångsrikt sätt. Denna policy beskriver vårt åtagande att systematiskt följa upp våra insatser. 1. SyfteDenna policy syftar till att säkerställa att alla åtaganden, beslut och aktiviteter inom […]

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar

InledningPå Viagruppen strävar vi efter att säkerställa att våra ledande befattningshavare belönas på ett sätt som speglar deras ansvar, kompetens, och bidrag till företagets framgång. 1. SyfteDessa riktlinjer syftar till att fastställa principer och ramar för hur ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare på Viagruppen ska fastställas och utformas. 2. Fast Löna. Baserad på […]

Media & Kommunikationspolicy

InledningPå Viagruppen värdesätter vi öppenhet och ärlighet i all vår kommunikation. Vi välkomnar dialog med media och strävar efter att alltid vara transparenta och informativa i våra svar. Hantering av Kritik Kommunikationsriktlinjer SlutsatsPå Viagruppen tror vi på kraften i öppen och ärlig kommunikation. Genom att engagera oss konstruktivt med media och allmänheten, hoppas vi bygga […]

Policy för Interna Revisioner och Granskningar av Tredje Part

InledningPå Viagruppen värderar vi öppenhet, ansvarsskyldighet och ständig förbättring. Denna policy beskriver vårt åtagande att genomföra interna revisioner samt att välkomna granskningar av tredje part för att säkerställa vår verksamhets integritet och kvalitet. 1. SyfteDenna policy syftar till att: 2. Interna Revisionera. Frekvens: Interna revisioner genomförs årligen och kan även ske vid behov baserat på […]